Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Betaling
 1. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient rechtstreeks overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL08 SNSB 0267945442 ten name van PadelFun44.
 2. Na ontvangst van het lesgeld heeft u recht op deelname aan de padel clinics en trainingen van PadelFun44
 3. PadelFun44 behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren
 4. Bij niet tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn
 5. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd
 6. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld
Indeling
 1. De indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau
 2. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de eigenaar van PadelFun44
Training
 1. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen
 3. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les
 4. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 5. Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden
 6. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden
 7. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer
Aansprakelijkheid
 1. Harald de Vries, eigenaar van PadelFun44, is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten